Mantenimiento Integral de Instalaciones

Manteniment Integral d'Instal·lacions

Els tècnics que formen part de l’departament de Manteniment de INSTALPONCE, S.L. estan especialment capacitats per donar una resposta directa als assumptes relacionats amb el manteniment dels edificis objecte de el contracte i incorporen solucions tècniques, econòmiques i homogènies que facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió centralitzada de manteniment.

Els nostres equips tècnics realitzen, d’acord amb les indicacions de el client, l’estudi de la utilització energètica de processos industrials o comercials, indicant si és necessària la correcció dels equips existents i el sistema de tarifació i consum energètic, portant a terme les gestions necessàries amb les companyies. L’objectiu final és obtenir un cost d’energia i un estalvi el més òptim possible d’acord amb la legislació actual i les tecnologies a l’abast.

INSTALPONCE, S.L. utilitza més tècniques d’avantguarda, optimitzant les prestacions de confort, seguretat i imatge, respecte mediambiental, eficiència energètica i minorant els costos fins a nivells raonables, d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats per la direcció, com ara:

    • Obtenir el millor rendiment possible de les instal·lacions, garantint la seva seguretat i optimitzant les seves prestacions.
    • Efectuar de forma regular un control de l’funcionament de les instal·lacions.
    • Prevenir i detectar possibles anomalies en el funcionament de les instal·lacions.
    • Corregir aquells defectes que afectin el funcionament de les instal·lacions, garantint un ús adequat de les mateixes.
    • Complir amb la normativa i reglamentació vigent en relació a les instal·lacions.

INSTALPONCE, S.L. disposa també d’un sistema de gestió informatitzat de manteniment, que és flexible i capaç de centralitzar el control dels conjunt dels diferents edificis.

Tipus de serveis

Manteniment preventiu:

Conjunt d’accions que, juntament amb una sistemàtica d’actuacions periòdiques sobre els elements objecte de l’manteniment, permeten conèixer l’estat de l’equipament i els elements, detectar possibles avaries, corregir i regular abans que es puguin produir alteracions en el funcionament i utilització dels Mateixos, assegurant la vida útil i la funcionalitat assignada. Sempre amb la finalitat de garantir el bon funcionament de l’edifici.

Manteniment predictiu:

Estudi i anàlisi de les instal·lacions i equips en manteniment. Elaboració d’informes sobre l’estat de les instal·lacions, els seus possibles deficiències, així com les millores necessàries per al seu correcte funcionament.

Manteniment correctiu:

Són aquelles intervencions no programades i necessàries que impliquen una solució i reparació de falles o anomalies sorgides en els diferents sistemes, infraestructures i instal·lacions. Aquestes són les accions destinades a restaurar totes les instal·lacions i elements al seu estat normal de funcionament i conservació. Aquest manteniment també inclou el suport als treballs realitzats per empreses externes, a més d’atendre les sol·licituds i proporcionar l’assistència tècnica necessària per a muntatges i altres activitats diverses a petició del responsable de manteniment tècnic.